2017年1月7日 星期六

弘憶佛教論壇 - 因明學宗因喻。優婆塞戒經講錄(十4-8~5-6) 菩薩戒白話解釋wiki - 佛教戒律學綱要 - Wiki - 佛學資料。佛法入門。佛經流通 Google Yahoo Facebook

因明學宗因喻。優婆塞戒經講錄(十4-8~5-6) 菩薩戒白話解釋wiki - 佛教戒律學綱要 - Wiki 弘憶佛教論壇 - 佛學資料。佛法入門。佛經流通 Google Yahoo Facebook因明學宗因喻。優婆塞戒經講錄(十4-8~5-6) 菩薩戒白話解釋wiki 


癸三 辨自他兼利人
子一 從說法聽法辨

『善男子!能說法者復有二種:一者、清淨,二、不清淨。

不清淨者,復有五事:一者、為利故說,二者、為報而說,一者、為勝他說,四者、為世報說,五者、疑說。

清淨說者,復有五事:一、先施食然後為說,二、為增長三寶故說,三、斷自他煩惱故說,四、為分別邪正故說,五、為聽者得最勝故說。

善男子!不淨說者,名曰垢穢,名為賣法,亦名汙辱,亦名錯謬,亦名失意。清淨說者,名曰淨潔,亦名正說,亦名實語,亦名法聚。善男子!若具足知十二部經,聲論、因論、知因、知喻、(十4-8)知自他取,是名正說。

聽者有四:一者、略聞多解,二者、隨分別解,三者、隨本意解,四者、於一一字一一句解。如來說法正為三人,不為第四;何以故?以非器故。如是四人分為二種:一者、熟,二者、生。熟者、現在調伏,生者、未來調伏。

善男子!譬如樹林,凡有四種:一者、易伐難出,二者、難伐易出,(十5-1)三者、易伐易出,(十5-2)四者、難伐難出。在家之人亦有四種:一者、易調難出,二者、難調易出,三者、易調易出,四者、難調難出。

如是四人分為三種:一者、呵責己調,二者、軟語而調,三者、訶責、軟語使得調伏。

復有二種:一者、自能調伏不假他人,二者、自若不能請他令調。復有二種:一者、施調,二者、咒調。是調伏法,復有二時:一者、喜時,二者、苦時。

為是四人說正法時,有二方便:一者、善知世事,二者、為其給使。善男子!菩薩若知是二方便,則能兼利,若不知者,則不能得自利他利。

善男子!菩薩摩訶薩為利他故,先學外典,然後分別十二部經;眾生若聞十二部經,乃於外典生於厭賤。復為眾生說煩惱過、煩惱解脫,歎善友德,呵惡友過,讚施功德,毀慳過失。菩薩常寂,讚寂功德,常修法行,讚法行德;若能如是,是名兼利。』


十二部經者,為內明。聲論者、為聲明。因論者、為因明;(十5-3)知因知喻知自他取者,皆言因明。譬如樹林四種,喻調在家人四種。咒調者,即祈禱、迴向之類。聞十二部經於外典不生願者,真能聞十二部經者,對於外典自不樂聞。


(十4-8) 「因明學」是古印度的論理學(邏輯學),以「宗、因、喻」三支建立論議的方法。「宗」:所立之義。「因」:成宗之理由。「喻」:助成宗之譬喻。

知自他取,即知因明學之「宗」如何建立。選擇建立「宗旨」的原則必須是: 立宗者自己承認而他人尚不承認,這樣子才可以進行正反兩面的辯論以自悟悟他。 

(十5-1) 三者、易伐易出,有的樹林中的樹木容易砍伐也容易搬出,(比喻四種在家人,有一種是容易調伏身口意惡業也容易出離世間煩惱(出家),) 
(十5-2)四者、難伐難出,有的樹林中的樹木很難砍伐也很難搬出,(比喻四種在家人,有一種是很難調伏身口意惡業也很難出離世間煩惱(出家),)  

(十5-3) 上述經文所說的「知因」、「知喻」、「知自他取」,都是在講「因明學」,子二 從在家出家辨

『在家菩薩先自調伏,若不調伏,則不出家。在家菩薩能多度人,出家菩薩則不如是。何以故?若無在家,則無三乘出家之人,三乘出家、修道、持戒、誦經、坐禪、皆由在家而為莊嚴。善男子!有道、有道莊嚴:道者、所謂法行,道莊嚴者、所謂在家。出家菩薩為在家者修行於道,在家之人為出家者而作法行。在家之人多修二法:一者、受,二者、施。出家之人亦修二法:一者、誦,二者、教。』

此下言在家出家相互為增上緣。(十5-4)蓋無在家修行者,(十5-5)則無具善根出家之人。在家之人,能布施供養護持出家人而作法行。受者、受法。施者、布施。誦者、即誦十二部經。教、即以佛法教化。


子三 從自行化他辨

『善男子!菩薩摩訶薩兼有四法:受、施、誦、教,如是名為自利利他。菩薩若欲為眾生說法界深義,先當為說世間之法,然後乃說甚深法界。何以故?為易化故。菩薩摩訶薩應護一切眾生之心,若不護者,則不能調一切眾生。菩薩亦應擁護自身,若不護身,亦不能得調伏眾生。菩薩不為貪身、命、財,護身、命、財,皆為調伏諸眾生故。菩薩摩訶薩先自除惡,後教人除,若不自除,能教他除,無有是處!是故菩薩先應自施、持戒、知足、勤行精進,然後化人。菩薩若不自行法行,則不能得教化眾生。善男子!眾生諸根凡有三種,菩薩諸根,亦復三種,謂下中上:下根菩薩能化下根,不及中、上;中根菩薩能化中、下,不及上根;上根菩薩,能三種化。』

化他須應機說法,不善巧者,每開口即說法界深義,以眩自己之高深而無益於度生。佛則因眾生機之淺深而設教化。(十5-6)擁護自身者,即雪譏謗等,菩薩雖證生空,無有我見,以利他,不得不擁護自身故。下根者,則可說以人天法;中根者,則可說以二乘法;上根者,即可說以大乘法。菩薩三根,係就程度言。


(十5-4) 如果沒有在家居士用心修行佛法,調伏身口意三業而制伏諸惡行者,
(十5-5) 就不會有具備善根(能生出善法,去除貪瞋癡)的出家人。 
(十5-6) 六上述經文所說的「菩薩亦應擁護自身」,就是要清除避免眾生的譏笑、毀謗等,


壬五 顯在家菩薩勝

『善男子!菩薩有二種:一者、在家,二者、出家。出家菩薩自利利他,是不為難;在家菩薩修是二利,是乃為難。何以故?在家菩薩多惡因緣所纏繞故』。

此示勉勵精進之意,望大眾勿辜佛恩!


牟尼佛法流通網  釋大寬法師  合十沒有留言:

張貼留言